Közlemény az óvodai beiratkozásról 2021/2022-es nevelési év

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § ( (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (l) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

A fentiek alapján az

Angyalkert Görögkatolikus Óvoda

(3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2; OM:201562)

értesíti a Tisztelt Szülöket az óvoda beiratkozási idejéről, és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

 1. Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31 s) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.
 2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
 3. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján óvodába kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a harmadik életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
 4. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 5. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 6. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 7. A szülök kötelesek óvodába íratni gyermeküket az általuk választott vagy a lakóhelyük szempontjából illetékes óvodába, a meghatározott időpontban és helyszínen.

Angyalkert Görögkatolikus Óvoda

3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2

OM: 201562

A beiratkozás ideje: 2021. április 20-tól (kedd) május 07-ig (péntek).

Az óvodai felvétel, és átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1))

 1. Az óvodába a gyermek — a törvényben foglalt kivétellel — harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos (Nkt. 49. § (1)).
 2. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).
 3. A jelenleg bölcsödében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
 4. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
 5. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).
 6. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülök megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok az alábbiak:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat;
 • a lakcímét igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártyája; a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás;
 • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottságjavaslata;
 • elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum;
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap, azaz 2021. május 25. (Rendelet 20. § (1a) h))

A nevelési év első napja 2021. szeptember 1.
Az utolsó napja 2022. augusztus 31.

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a Rendelet 20. § (2) bekezdés előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az illetékes járási hivatalt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztositani (Nkt. 47. § (1)).
Az ellátott integrált óvodai nevelés köre az intézményben a hatályos alapító okirat és működési engedély szerint:

Az intézmény alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, -figyelem, és magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyerekeket.

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő — tárgyév május 25. napjáig benyújtott — kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala adhat felmentést a gyermek óvodai foglalkozáson való részvétele alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelemét a tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülöje a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél (Rendelet 20. § (2c)).

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetére vonatkozó jogkövetkezményekről

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket az előírt ideig az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (l) a) pontja alapján szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

Jogorvoslati eljárás szabályai

Az óvodai felvételt elutasító óvodai határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem (fellebbezés) a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója felé (3526 Miskolc, Szeles u. 59.).

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a fenntartó a döntés jogszerűségét vizsgálja.
A szülő — jogszabálysértésre hivatkozással — a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.
A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázásra, a határidők számítására, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélése, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni (Nkt. 38. § (3)).

Kovács Erika
intézményvezető