Közlemény Óvodai beiratkozásról 2022-2023-as nevelesi évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § ( (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.”
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

A fentiek alapján az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda (3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2; OM:201562) értesíti a Tisztelt Szülőket az óvoda beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

1. Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

3. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján óvodába kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a harmadik életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

4. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.

5. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

6. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

7. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)). Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

 

A beiratkozás helye:

Angyalkert Görögkatolikus Óvod
(3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2; OM:201562)

A beiratkozási ideje:

2022. április 20-tól (szerda) 2022. május 06-ig (péntek)

Munkanapokon: 7:30 – 16:00 óráig

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1))

1. Az óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos (Nkt. 49. § (1)).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

2. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

3. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

4. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

5. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

6. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a

gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok az alábbiak:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat;

  • a lakcímét igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártyája;

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

  • a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás;

  • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata;

  • elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum;

  • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §);

  • az Ukrajnából Magyarország területére lépett gyermekek óvodai jogviszonyával kapcsolatosan a Köznevelési Államtitkárság tájékoztatására figyelemmel kell eljárni.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap. (Rendelet 20. § (1a) h)) A nevelési év első napja 2022. szeptember 1.; az utolsó napja 2023. augusztus 31.

 

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztosítani (Nkt. 47. § (1)).

Az ellátott integrált óvodai nevelés köre az intézményben a hatályos alapító okirat és működési engedély szerint:

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 4.§ 25. . pontja rögzíti, hogy sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Fenti körből  az intézmény alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján:

- az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekeket.

 

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala adhat felmentést a gyermek óvodai foglalkozáson való részvétele alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelemét a tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél (Rendelet 20. § (2c)).

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetére vonatkozó jogkövetkezményekről

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket az előírt ideig az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) a) pontja alapján szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

Jogorvoslati eljárás szabályai 

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Vámosszabadi Község jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A beiratkozáshoz szükséges Jelentkezési lap és Nyilatkozat- szülői felügyeleti jogról letölthető az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda weblapjáról https://www.angyalkertgorogovi.hu Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában munkanapokon 7:30 - 16 óra között személyesen is kérhető a nyomtatvány.

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

Kelt: Kazincbarcika, 2022. március 21.