Közlemény az óvodai beiratkozásról a 2023/2024-es nevelési évre

Közlemény az óvodai beiratkozásról a 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 

Az egyházi fenntartású óvoda nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény vallási elkötelezettségét, gyermeküket keresztény szellemiségű óvodai nevelésben kívánják részesíteni és maradéktalanul elfogadják a vallásgyakorlással kapcsolatos óvodai gyakorlatot, amelyet az intézményi alapdokumentumokban határoznak meg.

 

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)83. §( (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet)20. §(1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

 

A fentiek alapján a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója értesíti a Tisztelt Szülőket a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója fenntartásában működő óvodák beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

 

 1. Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.
 2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
 3. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 4. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 5. A szülő előzetesen benyújtott kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 6. A nevelési év első napja 2023. szeptember 1.; az utolsó napja 2024. augusztus 31.

Az eljárás rendje:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

 1. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).
 2. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
 3. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi(esetleges átvételi) kérelemnek helyt adó döntését írásban közli a szülővel.A kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
 4. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda saját belső szabályzatában meghatározott szempontok szerint alakítja ki a felvehető gyermekek sorrendjét.
 5. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 
 1. Óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határideje a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap. (R. 20. § (1a) h))

 

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok az alábbiak:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat;
 • a lakcímét igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártyája;
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás;
 • a sajátos nevelési igenyű gyermekek esetében az óvodai ellátáshoz szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata (intézményi kijelölés);
 • elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum;
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §);

 

Az orosz-ukrán háború következtében menekült családok óvodáskorú gyermekeinek elhelyezése a felvételi eljárásrendet meghatározó jogszabályok szerint

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá Magyarországon, ha menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján befogadott jogállású. (Nkt. 92. § (1))

A menekült, oltalmazott, menedékes, befogadott jogállású gyermekek a szülő(k) részéről az elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően vehetők fel az óvodába.

Az Ukrajnából érkező magyar vagy kettős állampolgárságú, és az ideiglenes védelemre jogosult menekülő családok óvodáskorú gyermekei 3-6 éves korig (szakértői bizottsági véleményben megfogalmazott javaslattal indokoltan 7 éves korig) vehetik igénybe az óvodai ellátást és az ahhoz kapcsolódó ingyenes gyermekétkeztetést a szabad férőhelyek függvényében.

 

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. (Nkt. 8. § (2))

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél (R. 20. § (2c)).

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. Az egyes intézményekben az integráltan ellátható gyermekek körét a hatályos alapító okirat rögzíti.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetére vonatkozó jogkövetkezményekről

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket az előírt időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) a) pontja alapján szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

 

Jogorvoslati eljárás szabályai

Az óvodai felvételt elutasító óvodai határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem a Fenntartó felé. (Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója, 3526 Miskolc, Szeles u. 59., Bialkó Mária igazgató. (Nkt. 37. § (2))

 

A Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója fenntartásában működő Angyalkert Görögkatolikus Óvoda 2023/2024. nevelési évre vonatkozó beiratkozási idejét az alábbiakban olvashatják:

  

Angyalkert Görögkatolikus Óvoda

(3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2.)

 1. április 25-26.

8.00–17.00 óráig.

A beíratás helye: 3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2.

Az óvoda felvételi körzete: Kazincbarcika Város.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre történő beiratkozással kapcsolatos teendők megtétele érdekében az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda honlapját is figyelemmel követni szíveskedjenek.