Hirdetmény az Angyalkert Görögkatolikus Óvodába való belépés rendjéről 2021.december 1-től

Tisztelt Szülő/ Gondviselő!

 

A 2021.11.23-án intézményünk kézhez vette professzor Dr. Kásler Miklós Miniszter úr levelét, aki az Emberi Erőforrások Minisztériumának 29/2021. (XI.19) határozatában rendelkezik a Köznevelési Intézményekbe történő belépés rendjéről, a járványügyi védekezés miatt.

Jelen útmutatás a járványügyi védekezést szolgáló intézkedések köréből az intézménybe való belépést és benntartózkodást szabályozza.

Ezen határozatot figyelembe véve az Angyalkert Görögkatolikus Óvodában (3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2; OM:201562) 2021. december 1. napjától az alábbi intézkedések lépnek életbe, kiegészítve a korábbiakban bevezetett protokollt.

A Belépés rendje:

 1. Az óvodába történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását, melynek mindhárom típusa elfogadható:
 1. Uniós, digitális COVID igazolvány
   • COVID 19 elleni oltás igazolása
   • COVID 19 negatív teszt
   • COVID 19 fertőzésből való gyógyultság igazolás
 2. nemzetközi oltási igazolvány
 3. Magyarország által elfogadott oltási igazolvány

Aki ezen igazolások egyikét sem tudja felmutatni, nem léphet be az intézmény területére!

 

 1. A gyermeket a köznevelési intézménybe kísérő, vagy onnan hazakísérő 1 fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül léphet be a köznevelési intézménybe addig a pontig, ameddig azt a köznevelési intézmény vezetője meghatározza.

Az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda vezetőjeként a következő határozatot hozom:

 • a gyermeket kísérő nagykorú személy (1 fő) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező gyermekével (óvodással) a csoportszobákhoz tartozó öltözőkig léphet be.
 • az intézménybe való belépéshez köteles a szájat és orrot eltakaró maszkot rendeltetésszerűen használni, továbbá a főbejáratnál elhelyezett eszközök használatával a kéz,- és lábbeli fertőtlenítését elvégezni!
 • az a szülő, aki ügyintézés céljából az óvoda további területein tartózkodik, - pl. gazdasági folyosó – köteles védettségének tényét az 1. pontban rögzítettek szerint igazolni.
 • igazolás hiányában nem tartózkodhat szülő az épület további területén (folyosók, tornaterem, sószoba, egyéb helyiségek)

 

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy - figyelembe véve a járványügyi helyzet alakulását - az első félévben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó ünnepségeket, kulturális programokat, rendezvényeket későbbre halasztjuk, vagy zártkörűvé tesszük.

 

A gyermekek egészségvédelmének érdekében tisztelettel kérek mindenkit, legyen szíves jelen hirdetményben közölt szabályokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinteni!

 

Hivatalos levél

Igazolt távolmaradás

A jelenléti oktatás alóli felmentés az alábbi módon kérelmezhető

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51§ (2) bekezdése alapján a, rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel a szülő kérheti gyermeke igazolt távolmaradását az óvodából.

Az ehhez szükséges dokumentum az alábbi linken érhető el:

Dokumentumok / Távolmaradási kérelem

Járványügyi intézkedés 2021.04.16.

Tisztelt Szülő/ Gondviselő!

A mai napon intézményünk kézhez vette Professzor Dr. Kásler Miklós Miniszter úr levelét, melyben arról tájékoztat, hogy a jelenleg kihirdetett döntés alapján 2021.04.19-től (hétfő) az óvodák visszatérnek a normál jelenléti neveléshez!

A már korábban is alkalmazott biztonsági intézkedéseket ismételten előtérbe helyezve, az Angyalkert Görögkatolikus Óvodában (3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2; OM:201562) az alábbiakban meghatározott módon indul újra a jelenléti nevelés - oktatás.

Belépés rendje:

A gyermeket 1 fő kísérő nagykorú személy hozhatja és viheti el az óvodából.

Mindezeken kívül más személy nem léphet be az óvoda épületébe!

A gyermeket kísérő egy fő személy csak a szájat és az orrot eltakaró

MASZKBAN léphet be az intézménybe!

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata az intézménybe érkezéskor kötelező! A testhőmérséklet mérés továbbra is folytatódik a gyermekeknél, mielőtt belép a csoportba! A gyermek csak akkor léphet be a csoportba, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell!

Kérünk mindenkit, hogy ha gyermekén bármilyen betegséget tapasztal, ne hozza óvodába, legyen tekintettel közösségünk többi tagjára! Betegség után, mint eddig is csak orvosi igazolással tudjuk fogadni a gyermekeket!

A gyermekek egészségvédelmének érdekében tisztelettel kérek mindenkit, legyen szíves jelen protokoll irányelveit önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinteni!

Közlemény az óvodai beiratkozásról 2021/2022-es nevelési év

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § ( (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (l) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

A fentiek alapján az

Angyalkert Görögkatolikus Óvoda

(3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2; OM:201562)

értesíti a Tisztelt Szülöket az óvoda beiratkozási idejéről, és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

 1. Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31 s) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.
 2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
 3. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján óvodába kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a harmadik életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
 4. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 5. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 6. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 7. A szülök kötelesek óvodába íratni gyermeküket az általuk választott vagy a lakóhelyük szempontjából illetékes óvodába, a meghatározott időpontban és helyszínen.

Angyalkert Görögkatolikus Óvoda

3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2

OM: 201562

A beiratkozás ideje: 2021. április 20-tól (kedd) május 07-ig (péntek).

Az óvodai felvétel, és átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1))

 1. Az óvodába a gyermek — a törvényben foglalt kivétellel — harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos (Nkt. 49. § (1)).
 2. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).
 3. A jelenleg bölcsödében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
 4. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
 5. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).
 6. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülök megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok az alábbiak:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat;
 • a lakcímét igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártyája; a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás;
 • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottságjavaslata;
 • elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum;
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap, azaz 2021. május 25. (Rendelet 20. § (1a) h))

A nevelési év első napja 2021. szeptember 1.
Az utolsó napja 2022. augusztus 31.

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a Rendelet 20. § (2) bekezdés előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az illetékes járási hivatalt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztositani (Nkt. 47. § (1)).
Az ellátott integrált óvodai nevelés köre az intézményben a hatályos alapító okirat és működési engedély szerint:

Az intézmény alapfeladatában elláthatja a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: - egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, -figyelem, és magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyerekeket.

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő — tárgyév május 25. napjáig benyújtott — kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala adhat felmentést a gyermek óvodai foglalkozáson való részvétele alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelemét a tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülöje a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél (Rendelet 20. § (2c)).

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetére vonatkozó jogkövetkezményekről

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket az előírt ideig az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (l) a) pontja alapján szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

Jogorvoslati eljárás szabályai

Az óvodai felvételt elutasító óvodai határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem (fellebbezés) a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója felé (3526 Miskolc, Szeles u. 59.).

Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a fenntartó a döntés jogszerűségét vizsgálja.
A szülő — jogszabálysértésre hivatkozással — a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.
A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázásra, a határidők számítására, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélése, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni (Nkt. 38. § (3)).

Kovács Erika
intézményvezető